Vilkår

Afsnit 1- 6 omhandler aftale om Licens

Afsnit 7 – 9 omhandler aftale om Hardware

Afsnit 9 -13 omhandler aftalens vilkår

1. Definition.

Licensvilkår : Herved forstås nærværende licensvilkår.

Hardware : Herved forstås produkter indkøbt gennem Shopbox ApS til brug sammen med Licens.

Part(erne): Shopbox ApS og Slutkunden udgør hver en Part og tilsammen Parterne. Parterne er begge erhvervsdrivende og handler i eller for deres bedrift.

Programmel : Den eksekverbare kode samt tilhørende dokumentation – i enhver form. Slutbruger : Den person der anvender det af Licensvilkårene omfattede Programmel. Slutkunden : Den (juridiske) person der har erhvervet rettigheder i henhold til Licensvilkårene. Licens

2. Licensen.
2.1 Licensens omfang.
Licensvilkårene træder i kraft ved Slutkundes erhvervelse af Programmellet. Slutkunden erhverver alene en tidsubegrænset, uoverdragelig brugsret til Programmel.

Licensen giver alene Slutkunden adgang til at anvende Programmel internt, til behandling af egne data og til eget formål, og Programmel kan således ikke stilles til rådighed for andre, herunder anvendes af Slutkunden til at varetage arbejdsopgaver for andre juridiske enheder.

Programmelet må alene betjenes af Slutkundens egne Slutbrugere.

Programmellet kan ikke udlejes, udlånes eller gives i underlicens til andre.


2.2 Kopiering.

Kunden er ikke berettiget til at kopiere Programmel.

2.3 Ejendomsret og ophavsret.

Ved Licensvilkårene erhverver Slutkunden ikke ejendomsret eller ophavsret eller andre rettigheder end de i pkt. 2.1 eksplicit nævnte, som fortsat beror hos Shopbox ApS.

3. Drift.

3.1 Ved tredjemand.

Slutkunden er berettiget til at overlade den maskinelle drift af Programmellet til en tredjemand, som varetager den maskinelle drift på Slutkundens vegne.

Slutkunden er forpligtet til at sikre, at den pågældende driftsoperatør tiltræder en aftale hvoraf Licensvilkårene fremgår, og således at driftsoperatøren er bekendt med disse Licensvilkår og er forpligtet til at overholde disse.

Driftsoperatøren er uberettiget til at give andre end Slutkunden og dennes Slutbrugere adgang til Programmellet.

4. Garanti.

4.1 Omfang.

Shopbox ApS garanterer, at Programmellet overvejende fungerer som beskrevet, men ikke at Programmellet er fri for fejl eller mangler.

Garantier eller indeståelser som ikke udtrykkeligt er medtaget i Licensvilkårene kan ikke gøres gældende i forhold til Shopbox ApS.

4.2 Reklamationsperiode.

Reklamationer i forhold til ovennævnte garantier skal være skriftlige og modtaget af Shopbox ApS indenfor en periode på 3 måneder regnet fra Slutkundens erhvervelse af Programmellet.

4.3 Forpligtelse.

Fejl og/eller mangler i Programmellet som Shopbox ApS måtte blive gjort opmærksom på vil, alene efter Shopbox ApS eget skøn, blive udbedret i form af nye releases eller versioner af Programmellet, som Shopbox ApS periodisk kan vælge at udsende.

4.4 Tredjemands rettigheder.

Shopbox ApS er indehaver af, eller repræsenterer indehavere af, ophavsretten til Programmellet. Bliver Slutkunden mødt med krav fra tredjemand med påstand om, at Programmellet eller Slutkundens brug heraf krænker tredjemands rettigheder, er Slutkunden forpligtet til straks skriftligt at informere Shopbox ApS herom og at overlade sagens føring til Shopbox ApS. Shopbox ApS har fuld rådighed over sagen. Slutkunden er, i den forbindelse alene berettiget til erstatning for nødvendige, afholdte advokatomkostninger.

Slutkunden er, i rimeligt og sædvanligt omfang, forpligtet til at give Shopbox ApS sådanne informationer, som Shopbox ApS måtte have behov for, for at kunne føre sagen.

Shopbox ApS kan – efter eget valg – bringe krænkelse til ophør ved: sikre Slutkunden de nødvendige rettigheder til Programmellet, eller fremsende andet programmel, eller
ændre Programmellet, eller

tilbagebetale Slutkunden den fulde pris for Programmellet;
herudover har Slutkunden ingen krav på kompensation eller erstatning i anledning af sådanne krænkelser.

5. Erstatning.

5.1 Begrænsning af tabstyper.

Shopbox ApS er på ingen måde ansvarlig for indirekte tab, følgetab, tab af data, samt tidstab. Som indirekte tab anses også tabt eller udeblevet indtjening og/eller besparelse.

Slutkunden er opmærksom på, at dansk rets almindelige regler om erstatning herved er fraveget.

beløb: i) Slutkundens betaling til Shopbox ApS for Programmellet og ii) DKK. 10.000,- (ti-tusinde danske kroner).

6. Lovvalg og værneting.

6.1 Lovvalg.

Licensvilkårene er underlagt dansk ret og enhver tvist om Licensvilkårene eller som udspringer af Programmele skal afgøres efter dansk ret. Parterne er opmærksomme på, at Licensvilkårene fraviger dansk rets almindelige regler.

6.2 Værneting.

Tvister skal afgøres ved de almindelige domstole med hjemting som Shopbox ApS værneting.

Hardware

7. Levering

7.1 Levering.

Levering af varerne til Slutkunden skal ske senest den dato anført under afsnittet om levering.

Varerne anses for leveret til Slutkunden ved Slutkundens modtagelse.

7.2. Levering og risiko for tab

Risikoen for tab eller varernes tilskadekomst, uanset årsagen, skal afholdes af Shopbox ApS indtil varen er leveret til Slutkunden.

8. Undersøgelse ved modtagelse

8.1 Fejl og mangler

Slutbruger skal undersøge varerne ved modtagelsen, og inden 8 hverdage efter levering give meddelelse til Shopbox ApS såfremt varerne ikke har den fornødne mængde, kvalitet eller lignende.

9. Garanti

9.1. Reklamation

Shopbox garanterer, at de varer, der sælges i henhold til denne Aftale er fri for væsentlige fejl i udførelse og materialer. Shopbox ApS’ ansvar efter ovenstående garanti er begrænset til udskiftning af varer eller reparation af defekte varer eller tilbagebetaling af købesummen efter Sælgers eget valg inden for købelovens rammesætning for erhverv til erhverv.

9.2 Videresalg

Shopbox ApS garanterer desuden, at Shopbox ApS på tidspunktet for indgåelsen af denne Aftale har fuld ret til at sælge varerne.

9.3 Brugt udstyr

Ved køb af brugt udstyr, er det Shopbox ansvar at sikre at alle data fra tidligere brug er blevet fjernet og udstyr er opdateret, såfremt dette er muligt. I fald producenten af udstyret ikke længere laver opdateringer til hardware, tager Shopbox ikke hensyn til denne mangel. Al support på dette udstyr frafalder ved manglende mulighed for opdatering

9.4 Netværk specifikationskrav

For at Shopbox kan garantere et stabilt system, skal der være adgang til en 10/10 Mbit internetforbindelse på lokationen.

10. Pris

10.1 Betaling

Slutbruger skal betale til Shopbox ApS det samlede beløb, som er anført under afsnittet med Hardware senest 8 dage efter modtaget levering.

Udebliver betaling for det månedlige abonnement kan Shopbox opkræve det fulde beløb som kunden er forpligtet til at betale i den resterende abonnementsperiode på én gang med betaling inden 10 dage.

10.2 Betalingsmetode

Betaling kan betales via faktura eller opkrævning fra betalingskort.


10.3 Morarenter

Shopbox APS er berettiget til at beregne morarente med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen, ved for sen indbetaling af det aftalte beløb eller ved for sen betaling af øvrige beløb.

Shopbox ApS er berettiget til i forbindelse med udsendelse af rykkere for betaling at kræve et gebyr på indtil 500 kr. pr. rykker, der forfalder til betaling på anfordring.

11. Ændringer og opsigelse

11.1 Ændring

Slutbruger er forpligtet til skriftligt at oplyse Shopbox ApS om ændringer. Disse ændringer indbefatter, men er ikke begrænset til, ændring i ejerforhold, CVR nummer, telefonnummer, adresse, email og firmanavn.

11.2 Opsigelse ved almindelig licens

Opsigelse ved almindelig licens kan gøres med en måned plus løbende måneds varsel. Dette gælder dog ikke ved Shopboxpakken, eller lignende leasingaftaler

11.3 Opsigelse af Shopboxpakken inden for bindingsperiode

Ved opsigelse af Shopboxpakken inden for bindingsperiode skal det resterende fulde beløb betales for udleveret hardware. Startbeløbet beregnes ikke med i denne udregning og gives ikke retur.

11.4 Opsigelse uden for bindingsperiode

Efter leasingperiodens ophør gælder samme regler for opsigelse som ved almindelig licens. Hardware kan overdrages ved betaling af en ekstra måneds leasingpris.

12. Force Majeure

12.1 Forsinkelse og annullering

Shopbox ApS kan, uden ansvar, forsinke leveringen eller annullere denne Aftale på grund af force majeure begivenheder eller andre omstændigheder uden for Shopbox ApS’ kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, naturkatastrofer, politisk uro, embargo, svigt af forsyningskilder, eller lignende.

13. Diverse

13.1 Diverse

Denne Aftale indeholder hele forståelsen mellem parterne angående køb og salg af varerne og tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftaler eller drøftelser med hensyn til spørgsmål, der udtrykkeligt er indeholdt i Aftalen. Ingen ændringer skal ske til denne Aftale, undtagen i skriftlig og underskrevet stand. Ingen af parterne kan overdrage denne aftale eller rettigheder i henhold hertil.